Registrácie do notárskych centrálnych registrov

Notár vykonáva aj registrácie do notárskych centrálnych registrov, ktoré sú verejne dostupné na internetovej stránke Notárskej komory Slovenskej republiky a po zadaní požadovaných údajov v nich môže ktorákoľvek osoba vyhľadávať podľa zadaných kritérií ňou zisťované údaje.

Notárskymi centrálnymi registrami sú predovšetkým:

 • Notársky centrálny register určených právnických osôb (prijímateľov príslušného podielu zaplatenej dane z príjmu za príslušné zdaňovacie obdobie), do ktorého sa v registračnom období od 1. septembra do 15. decembra registrujú právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky a majú záujem prijímať podiel         daňovníkov zo zaplatenej dane z príjmu, tzv. „2 %“

Vzhľadom na formu vyhlásenia o splnení podmienok , a to vo forme notárskej zápisnice, je úkon oprávnený vykonať len notár alebo ním poverený notársky kandidát.

https://www.notar.sk/prijimatelia/

 • Notársky centrálny register záložných práv, v ktorom notár registruje:
   
  • záložné právo vzniknuté na základe záložnej zmluvy, schválenej dedičskej   dohody alebo vzniknuté na základe odovzdania veci (pričom notár nemá právo skúmať platnosť záložnej zmluvy, ani žiadne iné jej náležitosti);
    
  • záložné právo vzniknuté na základe rozhodnutia súdu, alebo štátneho orgánu;
    
  • zmeny záložného práva;
    
  • zmeny v osobe záložcu;
    
  • dohody záložných veriteľov o zmene poradia ich záložných práv rozhodujúcom pre ich uspokojenie;
    
  • začatie výkonu záložného práva;
    
  • výmaz záložného práva.

Úkon môže vykonať notár, notárom poverený notársky kandidát alebo notársky koncipient.

https://www.notar.sk/zalozne-prava/

 • Notársky centrálny register dražieb, v ktorom notár registruje:
   
  • oznámenie o dražbe;
    
  • oznámenie o upustení od dražby;
    
  • oznámenie o zmarení dražby;
    
  • oznámenie o neplatnosti dražby;
    
  • oznámenie o konaní opakovanej dražby.

Úkon môže vykonať notár, notárom poverený notársky kandidát alebo notársky koncipient.

https://www.notar.sk/drazby/