Osvedčenie inej právne významnej skutočnosti u notára

Právne významnou skutočnosťou je skutočnosť, ktorá by mohla byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorou by mohli byť spôsobené právne následky.

Na žiadosť účastníka notár formou osvedčovacej doložky vykoná osvedčenie:

 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo.

 

Formou notárskej zápisnice notár osvedčí iné právne významné skutočnosti, pričom môže ísť o osvedčenie:

 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo,
             
 • o protestácii zmeniek,
             
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
             
 • o tom, že je niekto nažive,
             
 • iných skutočnostiach, napríklad:
   
  • osvedčenie vyhlásenia osoby povinnej o uznaní záväzku (Exekučný titul),
       
  • osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom (osvedčenie vydané obchodnej spoločnosti alebo družstvu pri cezhraničnom zlúčení alebo splynutí spoločností), 
    
  • osvedčenie priebehu dražby
    
  • osvedčenie o obsahu, či existencii internetovej stránky,
    
  • osvedčenie o doručení zásielky a jej prevzatí, či neprevzatí príjemcom,
    
  • osvedčenie o odoslaní zásielky.