Osvedčenie pravosti podpisu na listine – legalizácia

Spôsob osvedčenia podpisu

Osvedčenie pravosti podpisu je možné dvomi spôsobmi, buď sa listina pred notárom podpíše (vtedy notár v osvedčovacej doložke uvedie, že listinu určitá osoba pred ním podpísala) alebo sa notárovi predloží podpísaná listina a osoba žiadajúca osvedčenie podpisu pred notárom vyhlási, že podpis na listine uznáva za svoj vlastný (vtedy notár v osvedčovacej doložke uvedie, že určitá osoba uznala podpis na listine za svoj vlastný).

 

Vykonanie osvedčenia, osvedčovacia doložka

Osvedčenie pravosti podpisu podpisujúceho sa na listine sa vykoná tak, že po kontrole totožnosti podpisujúceho a po podpise listiny, sa na listinu, alebo osobitnú stranu, ktorá sa následne zviaže s listinou, na ktorej sa podpis osvedčuje, vytlačí osvedčovacia doložka, ktorá obsahuje poradové číslo v knihe osvedčenia pravosti podpisov, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené a trvalé bydlisko podpisujúceho, údaj o tom, ako bola zistená totožnosť podpisujúceho (najmä druh a číslo platného dokladu totožnosti), údaj o spôsobe osvedčenia podpisu (či bola listina pred notárom podpísaná alebo bol podpis na listine uznaný za vlastný), miesto a dátum osvedčenia, podpis notára alebo ním poverenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky.

 

Každé osvedčenie podpisu je evidované v registri osvedčených podpisov

Pravosť osvedčovacej doložky je možné si overiť na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky, po zadaní čísla registrácie, roku registrácie, mena, priezviska a dátumu narodenia podpisujúceho z osvedčovacej doložky:

https://www.notar.sk/osvedcenie-podpisu/

 

Kto môže úkon vykonať

Osvedčenie pravosti podpisu môže v každom prípade osvedčiť notár a vo väčšine prípadov i ostatní zamestnanci, ktorých na to notár poveril, ktorými môžu byť notársky kandidát, notársky koncipient aj iný zamestnanec notára. Osvedčenie pravosti podpisu na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo notársky kandidát.

 

Cena osvedčenia podpisu

Cena sa líši v závislosti od toho, či podpis, ktorý sa osvedčuje na listine, má alebo nemá vzťah k cudzine.

Konečná cena osvedčenia podpisu pre klienta vrátane DPH za jeden podpis predstavuje 5,30 Eur s DPH. Konečná cena osvedčenia podpisu pre klienta vrátane DPH za jeden podpis počas víkendu predstavuje 7,68 Eur s DPH.

Ak ide o osvedčenie podpisu pre klienta vrátane DPH za jeden podpis na listine, ktorá má vzťah k cudzine predstavuje 9,60 Eur s DPH. Konečná cena osvedčenia podpisu pre klienta vrátane DPH za jeden podpis na listine, ktorá má vzťah k cudzine počas víkendu predstavuje 14,88 Eur s DPH.

 

Upozornenie

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.