Spísanie a vydanie listiny o právnom úkone

Notár vo forme notárskej zápisnice spisuje a vydáva listiny o právnych úkonoch, či už jednostranných alebo dvojstranných a viacstranných.

Najčastejšie notárom spisovanými jednostrannými úkonmi sú:

 • závet,
   
 • listina   o vydedení.

Najčastejšie notárom spisovanými dvojstrannými a viacstrannými úkonmi sú zmluvy a dohody, napríklad:

 • Kúpna zmluva
   
 • Darovacia zmluva
   
 • Zámenná zmluva
   
 • Zmluva o zriadení vecného bremena     
   
 • Zmluva o zriadení záložného práva
   
 • Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
   
 • Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
   
 • Dohoda o reálnej deľbe a vzájomnom vyporiadaní
   
 • Dohoda o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníc-tva manželov

Výhodou notárskych zápisníc pri zmluvách, na základe ktorých sa vykonáva vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností v spojení so zastupovaním účastníkov úkonu v katastrálnom konaní notárom, je kratšia lehota na vykonanie vkladu (v štandardnom konaní 20 dní, v urýchlenom konaní 10 dní) a z dôvodu elektronického podania aj nižší správny poplatok (v štandardnom konaní 50,- Eur, v urýchlenom konaní 150,- Eur).

Notárske zápisnice o právnych úkonoch sú registrované v Notárskom centrálnom registri listín, z ktorého môže ktorýkoľvek notár vydať oprávnenej osobe odpis notárskej zápisnice.

Notársku zápisnicu môže spísať a podpísať len notár alebo ním poverený notársky kandidát.

Konečná cena úkonu závisí najmä od hodnoty predmetu úkonu.