Právne predpisy týkajúce sa notárskej činnosti

Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce postavenie notára a výkon notárskej činnosti

  • Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 324/2015 Z. z. o Kancelárskom pre notárov
  • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 607/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov